Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Kon Tum

Vùng Tây Nguyên

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PGI Tin tức

N/A

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Kon Tum

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.44 3.37
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.30 4.72
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.38 4.87
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 5.01 2.27
Điểm số PGI N/A 15.09
Xếp hạng N/A 26
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Kon Tum
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.37 4.44
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.72 5.30
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.87 3.38
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.27 5.01
So sánh - Kon Tum với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên
Năm 2023 2022
Đắk Lắk N/A 14.23
Đắk Nông N/A 14.01
Gia Lai N/A 13.52
Kon Tum N/A 15.09
Lâm Đồng N/A 14.47
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Kon Tum
Năm Rankings
2023 N/A
2022 26
Điểm số PGI của Kon Tum
Năm Điểm số PGI
2023 N/A
2022 15.09