The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI

Tin tức

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

Trong bản tin quý này, thông tin nổi bật là Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/03/2020 về các nhiệm vụ,...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2016

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2016

Ở quý này,bên cạnh các hoạt động và nghiên cứu nổi bật của dự án PCI, Bản tin cũng giới thiệu các sáng kiến, thực tiễn...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2019

Trong bản tin quý này, Quý vị sẽ tiếp tục được thông tin về các phân tích, đánh giá về môi trường kinh doanh, cùng...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong q uý vừa qua là chuỗi hội thảo cấp vùng chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) ...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2018 diễn ra vào sáng ngày 28/3/2019 do...