The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Văn bản tỉnh

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tỉnh Thao tác
1 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi trong Quý I/2023 15 Tháng 3, 2023 Quảng Ngãi Tải về
2 Quyết định Ban hành kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cáo năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 18 Tháng 1, 2023 Quảng Ngãi Tải về
3 Quyết định Ban hành kế hoạch hành đông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 22 Tháng 1, 2020 Quảng Ngãi Tải về
4 Chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh v/v cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2013 09 Tháng 7, 2013 Quảng Ngãi Tải về
5 Về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong tư dư và hành động đối với công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp 17 Tháng 5, 2019 Quảng Ngãi Tải về