The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Văn bản tỉnh

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tỉnh Thao tác
1 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/08/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý III/2019 24 Tháng 9, 2019 Bạc Liêu Tải về
2 Báo cáo Tình hình thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019 11 Tháng 7, 2019 Bạc Liêu Tải về
3 Báo cáo tình hình thực hiên Chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý II/2019 02 Tháng 7, 2019 Bạc Liêu Tải về
4 Báo cáo phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 28 Tháng 5, 2019 Bạc Liêu Tải về
5 Báo cáo Tình hình thực hiên Chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý I/2019 22 Tháng 3, 2019 Bạc Liêu Tải về
6 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bạc Liêu 26 Tháng 2, 2019 Bạc Liêu Tải về