Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Bình Phước

Vùng Đông Nam Bộ

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 27

Dữ liệu PGI Tin tức

27

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

22.14

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Bình Phước

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 6.45 4.79
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.06 4.22
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.91 3.57
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 5.72 1.85
Điểm số PGI 22.14 14.36
Xếp hạng 27 41
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Bình Phước
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.79 6.45
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.22 6.06
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.57 3.91
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.85 5.72
So sánh - Bình Phước với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2023 2022
Bình Dương 22.44 14.11
Bình Phước 22.14 14.36
BRVT 23.47 15.42
Đồng Nai 24.71 14.73
Tây Ninh 23.96 15.02
TP.HCM 24.20 13.99
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bình Phước
Năm Rankings
2023 27
2022 41
Điểm số PGI của Bình Phước
Năm Điểm số PGI
2023 22.14
2022 14.36