Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Đồng Nai

Vùng Đông Nam Bộ

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 31

Dữ liệu PGI Tin tức

31

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

14.73

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Đồng Nai

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.45
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.49
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.66
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.05
Điểm số PGI 14.73
Xếp hạng 31
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Đồng Nai
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.45
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.49
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.66
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.05
So sánh - Đồng Nai với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2022
Bình Dương 14.11
Bình Phước 14.36
BRVT 15.42
Đồng Nai 14.73
Tây Ninh 15.02
TP.HCM 13.99
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Đồng Nai
Năm Rankings
2022 31
Điểm số PGI của Đồng Nai
Năm Điểm số PGI
2022 14.73