Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Hà Nội

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 30

Dữ liệu PGI Tin tức

30

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

21.95

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Hà Nội

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 7.22 3.15
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.01 4.27
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.91 3.65
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.81 1.46
Điểm số PGI 21.95 12.52
Xếp hạng 30 63
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Hà Nội
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.15 7.22
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.27 6.01
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.65 3.91
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.46 4.81
So sánh - Hà Nội với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2023 2022
Bắc Ninh 22.53 17.21
Hà Nam 23.47 13.90
Hà Nội 21.95 12.52
Hải Dương 22.34 16.53
Hải Phòng 23.72 15.69
Hưng Yên 24.59 15.77
Nam Định N/A 15.35
Ninh Bình N/A 13.43
Quảng Ninh 26.00 17.12
Thái Bình 22.56 15.95
Vĩnh Phúc 22.28 16.35
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hà Nội
Năm Rankings
2023 30
2022 63
Điểm số PGI của Hà Nội
Năm Điểm số PGI
2023 21.95
2022 12.52