Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Bắc Ninh

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 21

Dữ liệu PGI Tin tức

21

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

22.53

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Bắc Ninh

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 7.29 6.85
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.99 5.23
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.64 3.59
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 5.61 1.58
Điểm số PGI 22.53 17.21
Xếp hạng 21 3
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Bắc Ninh
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 6.85 7.29
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.23 5.99
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.59 3.64
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.58 5.61
So sánh - Bắc Ninh với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2023 2022
Bắc Ninh 22.53 17.21
Hà Nam 23.47 13.90
Hà Nội 21.95 12.52
Hải Dương 22.34 16.53
Hải Phòng 23.72 15.69
Hưng Yên 24.59 15.77
Nam Định N/A 15.35
Ninh Bình N/A 13.43
Quảng Ninh 26.00 17.12
Thái Bình 22.56 15.95
Vĩnh Phúc 22.28 16.35
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bắc Ninh
Năm Rankings
2023 21
2022 3
Điểm số PGI của Bắc Ninh
Năm Điểm số PGI
2023 22.53
2022 17.21