The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Long An

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

PCI 2022 Xếp hạng 10

Dữ liệu PCI Tin tức

10

PCI 2022 Điểm số

68.45

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Long An

Năm 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.98 7.10 7.64 7.05 7.13 8.71 8.08 8.76 8.19 7.32 9.44 8.47 7.19 9.12 8.20 8.28 7.88
Tiếp cận đất đai 7.17 7.49 7.74 7.33 7.76 7.34 6.34 6.26 6.36 6.76 7.11 8.37 6.98 6.67 7.59 7.71 7.07
Tính minh bạch 6.38 5.93 6.06 6.55 6.47 6.52 5.82 6.10 6.47 5.43 6.75 6.83 6.50 6.87 7.22 6.32 3.62
Chi phí thời gian 8.43 8.13 9.06 7.74 7.71 7.60 7.20 7.37 7.21 6.51 4.48 7.89 7.07 7.23 6.02 6.69 3.88
Chi phí không chính thức 7.74 7.27 7.64 6.79 7.01 6.83 6.40 6.48 5.90 6.82 6.58 7.90 6.98 6.90 7.02 7.04 5.68
Cạnh tranh bình đẳng 6.35 5.56 8.52 7.35 7.45 5.55 5.44 5.83 6.58 5.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 7.54 7.40 7.57 7.40 6.41 7.07 5.69 5.48 4.92 6.07 6.61 5.98 5.55 6.33 6.95 5.76 5.14
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.84 7.54 7.00 7.16 7.03 6.49 6.10 5.16 5.40 6.39 3.76 4.33 4.90 3.99 4.08 3.61 5.63
Đào tạo lao động 5.33 5.44 6.38 6.20 6.30 6.06 5.40 5.88 5.75 5.07 4.86 4.87 5.58 4.75 5.92 5.75 4.85
Thiết chế pháp lý 7.02 7.30 7.16 7.57 6.50 7.20 6.47 6.48 7.21 5.80 4.41 6.53 4.59 5.35 6.37 5.10 3.16
PCI 68.45 66.58 70.37 68.82 68.09 66.70 60.65 60.86 61.37 59.36 60.21 67.20 62.74 64.44 63.99 58.82 49.73
Xếp hạng 10 16 3 8 3 4 15 9 7 19 16 3 12 12 6 21 42

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Long An
Năm 2021 2022
Gia nhập thị trường 7.10 6.98
Tiếp cận đất đai 7.49 7.17
Tính minh bạch 5.93 6.38
Chi phí thời gian 8.13 8.43
Chi phí không chính thức 7.27 7.74
Cạnh tranh bình đẳng 5.56 6.35
Tính năng động 7.40 7.54
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.54 5.84
Đào tạo lao động 5.44 5.33
Thiết chế pháp lý 7.30 7.02
So sánh - Long An với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2022 2021
An Giang 62.37 66.48
Bạc Liêu 60.36 61.25
Bến Tre 68.04 66.34
Cà Mau 61.60 64.74
Cần Thơ 66.94 68.06
Đồng Tháp 69.68 70.53
Hậu Giang 68.12 63.80
Kiên Giang 62.24 59.73
Long An 68.45 66.58
Sóc Trăng 65.17 61.81
Tiền Giang 63.17 64.41
Trà Vinh 66.06 62.03
Vĩnh Long 64.40 65.43
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Long An
Năm Rankings
2022 10
2021 16
2020 3
2019 8
2018 3
2017 4
2016 15
2015 9
2014 7
2013 19
2012 16
2011 3
2010 12
2009 12
2008 6
2007 21
2006 42
Điểm số PCI theo thời gian của Long An
Năm Điểm số PCI
2022 68.45
2021 66.58
2020 70.37
2019 68.82
2018 68.09
2017 66.70
2016 60.65
2015 60.86
2014 61.37
2013 59.36
2012 60.21
2011 67.20
2010 62.74
2009 64.44
2008 63.99
2007 58.82
2006 49.73