CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI của tỉnh

Cà Mau

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

PCI 2021 Xếp hạng 32

Dữ liệu PCI Tin tức

32

PCI 2021 Điểm số

64.74

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Cà Mau

Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.16 8.50 8.10 8.20 7.97 8.46 7.90 8.64 7.43 8.43 7.73 6.67 9.12 8.40 7.12 5.99
Tiếp cận đất đai 7.28 6.86 6.69 6.12 6.19 6.14 5.90 5.93 7.08 7.01 7.12 6.05 8.42 7.12 6.05 5.74
Tính minh bạch 6.17 5.24 6.64 6.40 5.81 5.86 5.39 5.08 4.56 6.19 5.97 6.10 6.50 7.07 6.35 5.07
Chi phí thời gian 8.28 7.52 6.89 7.33 7.01 7.03 7.58 7.43 7.31 4.76 7.76 5.02 5.71 4.77 7.76 4.33
Chi phí không chính thức 7.09 6.09 6.28 5.90 6.42 5.88 5.13 5.72 7.40 5.89 6.96 6.37 6.97 6.63 6.07 6.97
Cạnh tranh bình đẳng 6.12 6.59 5.26 6.23 6.17 6.06 4.98 5.89 5.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 7.20 5.19 5.64 5.24 5.21 4.80 4.72 3.62 4.60 3.72 3.55 3.99 5.48 6.28 4.67 4.02
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.46 7.07 6.77 6.60 6.30 5.35 5.69 5.35 4.85 3.58 3.19 4.85 4.53 4.60 4.28 3.47
Đào tạo lao động 5.44 5.76 5.68 5.28 5.09 4.46 4.45 4.10 4.48 4.42 4.58 4.84 5.07 5.74 5.26 3.65
Thiết chế pháp lý 6.98 6.49 6.67 5.44 5.45 5.75 5.35 5.40 5.63 4.13 6.63 3.39 4.43 3.60 4.64 3.00
PCI 64.74 62.82 64.10 61.73 59.83 56.36 54.40 53.22 53.80 53.76 59.46 53.57 61.96 58.64 56.19 43.87
Xếp hạng 32 43 45 49 51 54 59 58 56 49 32 51 22 18 29 56

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Cà Mau
Năm 2020 2021
Gia nhập thị trường 8.50 7.16
Tiếp cận đất đai 6.86 7.28
Tính minh bạch 5.24 6.17
Chi phí thời gian 7.52 8.28
Chi phí không chính thức 6.09 7.09
Cạnh tranh bình đẳng 6.59 6.12
Tính năng động 5.19 7.20
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.07 6.46
Đào tạo lao động 5.76 5.44
Thiết chế pháp lý 6.49 6.98
So sánh - Cà Mau với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2021 2020
An Giang 66.48 64.72
Bạc Liêu 61.25 59.61
Bến Tre 66.34 69.08
Cà Mau 64.74 62.82
Cần Thơ 68.06 66.33
Đồng Tháp 70.53 72.81
Hậu Giang 63.80 63.11
Kiên Giang 59.73 60.01
Long An 66.58 70.37
Sóc Trăng 61.81 62.34
Tiền Giang 64.41 62.78
Trà Vinh 62.03 62.44
Vĩnh Long 65.43 69.34
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Cà Mau
Năm Rankings
2021 32
2020 43
2019 45
2018 49
2017 51
2016 54
2015 59
2014 58
2013 56
2012 49
2011 32
2010 51
2009 22
2008 18
2007 29
2006 56
Điểm số PCI theo thời gian của Cà Mau
Năm Điểm số PCI
2021 64.74
2020 62.82
2019 64.10
2018 61.73
2017 59.83
2016 56.36
2015 54.40
2014 53.22
2013 53.80
2012 53.76
2011 59.46
2010 53.57
2009 61.96
2008 58.64
2007 56.19
2006 43.87