Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Quảng Trị

Vùng Duyên Hải Miền Trung

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PGI Tin tức

N/A

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Quảng Trị

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 6.66 3.31
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 3.85 4.99
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.83 3.43
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.74 1.75
Điểm số PGI N/A 13.49
Xếp hạng N/A 53
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Quảng Trị
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.31 6.66
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.99 3.85
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.43 3.83
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.75 4.74
So sánh - Quảng Trị với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm 2023 2022
Bình Định 22.37 14.22
Bình Thuận 22.06 12.75
Đà Nẵng 25.66 16.68
Hà Tĩnh N/A 15.14
Khánh Hòa 22.86 14.59
Nghệ An N/A 14.46
Ninh Thuận N/A 15.50
Phú Yên 21.97 13.17
Quảng Bình N/A 14.29
Quảng Nam 22.84 15.09
Quảng Ngãi N/A 14.60
Quảng Trị N/A 13.49
Thanh Hóa N/A 14.41
TT-Huế N/A 15.09
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Quảng Trị
Năm Rankings
2023 N/A
2022 53
Điểm số PGI của Quảng Trị
Năm Điểm số PGI
2023 N/A
2022 13.49