The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Lào Cai

Vùng Miền Núi Phía Bắc

PCI 2022 Xếp hạng 11

Dữ liệu PCI Tin tức

11

PCI 2022 Điểm số

68.20

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Lào Cai

Năm 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.37 6.88 7.85 6.56 7.33 7.37 8.65 8.64 8.41 7.80 8.95 9.41 7.71 8.35 8.51 8.23 7.78
Tiếp cận đất đai 7.62 7.23 6.97 7.11 5.99 6.41 5.66 5.85 5.53 5.93 7.40 7.54 7.46 7.18 7.14 6.27 5.93
Tính minh bạch 6.67 6.16 6.55 7.26 6.22 6.34 7.02 6.89 7.14 6.73 6.98 7.34 7.39 8.85 7.04 8.56 7.80
Chi phí thời gian 7.68 7.54 6.45 5.28 6.87 6.12 6.42 6.66 6.64 6.14 6.34 8.28 7.27 6.58 3.80 4.80 4.33
Chi phí không chính thức 7.49 7.91 6.53 5.62 6.27 5.57 5.35 4.51 5.20 6.67 6.49 8.05 7.16 6.80 6.59 6.36 6.78
Cạnh tranh bình đẳng 5.78 7.75 5.79 6.06 6.33 4.80 5.43 6.44 7.79 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 7.66 6.48 6.30 7.03 6.67 6.80 6.39 6.00 5.51 5.63 6.77 9.38 6.94 8.78 7.81 6.90 7.94
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.09 6.19 5.89 5.79 6.27 7.35 5.99 6.20 5.79 5.13 3.43 4.60 6.32 5.64 5.21 6.27 7.01
Đào tạo lao động 5.70 5.19 6.89 7.28 6.39 6.56 6.21 5.84 6.63 5.44 5.20 5.26 5.71 4.97 4.63 6.24 6.46
Thiết chế pháp lý 7.87 8.03 6.80 6.50 7.99 6.32 6.86 6.33 6.80 5.73 3.17 6.19 4.29 5.23 5.12 5.84 3.52
PCI 68.20 64.93 65.25 65.56 64.63 64.98 63.49 62.32 64.67 59.43 63.08 73.62 67.95 70.47 61.22 66.95 66.14
Xếp hạng 11 25 16 25 12 11 5 5 3 17 3 1 2 3 8 5 5

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Lào Cai
Năm 2021 2022
Gia nhập thị trường 6.88 7.37
Tiếp cận đất đai 7.23 7.62
Tính minh bạch 6.16 6.67
Chi phí thời gian 7.54 7.68
Chi phí không chính thức 7.91 7.49
Cạnh tranh bình đẳng 7.75 5.78
Tính năng động 6.48 7.66
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.19 5.09
Đào tạo lao động 5.19 5.70
Thiết chế pháp lý 8.03 7.87
So sánh - Lào Cai với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2022 2021
Bắc Giang 72.80 64.74
Bắc Kạn 65.15 62.26
Cao Bằng 59.58 56.29
Điện Biên 59.85 61.86
Hà Giang 64.39 60.53
Hòa Bình 62.81 57.16
Lai Châu 62.05 61.22
Lạng Sơn 67.88 63.92
Lào Cai 68.20 64.93
Phú Thọ 66.30 66.11
Sơn La 63.22 62.45
Thái Nguyên 66.10 64.81
Tuyên Quang 62.86 64.76
Yên Bái 63.09 63.33
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Lào Cai
Năm Rankings
2022 11
2021 25
2020 16
2019 25
2018 12
2017 11
2016 5
2015 5
2014 3
2013 17
2012 3
2011 1
2010 2
2009 3
2008 8
2007 5
2006 5
Điểm số PCI theo thời gian của Lào Cai
Năm Điểm số PCI
2022 68.20
2021 64.93
2020 65.25
2019 65.56
2018 64.63
2017 64.98
2016 63.49
2015 62.32
2014 64.67
2013 59.43
2012 63.08
2011 73.62
2010 67.95
2009 70.47
2008 61.22
2007 66.95
2006 66.14