Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Quảng Nam

Vùng Duyên Hải Miền Trung

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 16

Dữ liệu PGI Tin tức

16

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

22.84

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Quảng Nam

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 6.71 3.45
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 7.27 5.23
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.91 4.08
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.95 2.32
Điểm số PGI 22.84 15.09
Xếp hạng 16 25
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Quảng Nam
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.45 6.71
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.23 7.27
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.08 3.91
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.32 4.95
So sánh - Quảng Nam với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm 2023 2022
Bình Định 22.37 14.22
Bình Thuận 22.06 12.75
Đà Nẵng 25.66 16.68
Hà Tĩnh N/A 15.14
Khánh Hòa 22.86 14.59
Nghệ An N/A 14.46
Ninh Thuận N/A 15.50
Phú Yên 21.97 13.17
Quảng Bình N/A 14.29
Quảng Nam 22.84 15.09
Quảng Ngãi N/A 14.60
Quảng Trị N/A 13.49
Thanh Hóa N/A 14.41
TT-Huế N/A 15.09
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Quảng Nam
Năm Rankings
2023 16
2022 25
Điểm số PGI của Quảng Nam
Năm Điểm số PGI
2023 22.84
2022 15.09