Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Quảng Nam

Vùng Duyên Hải Miền Trung

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 25

Dữ liệu PGI Tin tức

25

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

15.09

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Quảng Nam

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.45
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.23
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.08
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.32
Điểm số PGI 15.09
Xếp hạng 25
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Quảng Nam
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.45
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.23
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.08
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.32
So sánh - Quảng Nam với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm 2022
Bình Định 14.22
Bình Thuận 12.75
Đà Nẵng 16.68
Hà Tĩnh 15.14
Khánh Hòa 14.59
Nghệ An 14.46
Ninh Thuận 15.50
Phú Yên 13.17
Quảng Bình 14.29
Quảng Nam 15.09
Quảng Ngãi 14.60
Quảng Trị 13.49
Thanh Hóa 14.41
TT-Huế 15.09
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Quảng Nam
Năm Rankings
2022 25
Điểm số PGI của Quảng Nam
Năm Điểm số PGI
2022 15.09